Wskaźniki

Wskaźniki dla badań czytelnictwa

Czytelnictwo Przeciętnego Wydania (CPW): Wskaźnik będący miernikiem zasięgu tytułu. Liczony jako procent osób w populacji lub grupie celowej, która czyta pojedyncze (przeciętne) wydanie pisma. Obliczane jako średnia liczba czytanych wydań spośród  ostatnich czterech dla magazynów lub z ostatniego tygodnia (5 lub 6 wydań) dla dzienników. Wskaźnik modelowany sprzedażą egzemplarzową tytułu.

Modelowanie sprzedażą egzemplarzową wykonuje się w celu ograniczenia przypadkowych miesięcznych wahań w czytelnictwie, wynikających ze specyfiki badań sondażowych (m.in. wielkości próby).

Czytelnictwo Dnia Tygodnia (CDT):  Wskaźnik będący miernikiem zasięgu dla dzienników.  Liczony jako procent respondentów czytających wydanie z określonego dnia tygodnia. Wskaźnik modelowany sprzedażą egzemplarzową. Uwaga: Wskaźnika nie należy mylić z czytaniem dziennika w określony dzień tygodnia np. czytał(a)em w niedzielę wydanie piątkowe dziennika

Czytelnictwo Cyklu Sezonowego (CCS): Wskaźnik szerokiego zasięgu. Liczony jako procent respondentów, którzy zetknęli się z tytułem (czytali lub przeglądali) co najmniej raz w okresie cyklu sezonowego, odpowiadającego tygodniowi w przypadku dzienników, czterokrotności periodyczności pisma w przypadku kilkudników i magazynów magazynów oraz miesiąc w przypadku internetu.

Estymacja TG na populację – liczba osób  w grupie celowej w populacji czytających przeciętne wydanie czasopisma (wyliczona na podstawie wskaźnika CPW), określony dzień tygodnia dla dzienników (na podstawie CDT) lub w cyklu sezonowym (na podstawie CCS).

W badaniach czytelnictwa pytamy respondentów o czytanie lub przeglądanie pisma, bez rozróżnienie na formę czytania (druk, e-wydanie, subskrypcja cyfrowa). Szczegółowe dane dt. poszczególnych form rozpowszechniania wydań dostępne są w Audycie PBC.

Wskaźniki dla badań liczby kontaktów z reklamą

W PIŚMIE

Liczba kontaktów z reklamą w piśmie (LKP) (wcześniej adExposure): liczba kontaktów jednego czytelnika z jedną reklamą w piśmie podczas całego życia wydania pisma i wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Czytelnik statystycznie sięga po jedno wydanie pisma wielokrotnie. We wskaźniku uwzględniono również rzeczywiste, wynikające z badań eyetrackingowych, miary skupienia i uwagi podczas czytania pisma.

Wskaźnik liczony według wzoru: liczba powrotów (LP) x czytelnictwo części wydania (CCW) x liczba punktów fiksacji wzroku (LF) x zauważalność reklamy (ZR)

 • Liczba powrotów (LP) – liczba określająca ile razy Czytelnik sięga do wydania czasopisma w czasie całego życia pisma
 • Czytelnictwo Części Wydania (CCW) – część czasopisma czytana podczas pojedynczego kontaktu z pismem
 • Punkt fiksacji wzroku: każde nieprzerwane spojrzenie czytelnika na reklamę, trwające co najmniej 300 ms* i oznaczające aktywację procesów poznawczych tj. uwagi i skupienia. W badaniu PBC jeden kontakt z reklamą trwa średnio 2/3 sekundy co umożliwia świadome przetwarzanie reklamy oraz jej zapamiętywanie.
 • Zauważalność reklamy (ZR) – odsetek zauważonych przez respondentów reklam w piśmie

Czas kontaktu z reklamą w piśmie (CKP) (wcześniej adExposureTime): określa ile sekund czytelnik patrzył na jedną reklamę w piśmie podczas całego życia wydania czasopisma i wielu kontaktów czytelnika z pismem. Wskaźnik liczony według wzoru: liczba kontaktów z reklamą w piśmie x czas fiksacji x zauważalność reklamy. Miara skupienia uwagi: im dłuższy czas ekspozycji reklamy, tym większa szansa na zapamiętanie elementów reklamy i zrozumienie komunikatu

Wskaźnik liczony według wzoru: liczba kontaktów z reklamą w piśmie x czas fiksacji

W KAMPANII

Liczba kontaktów z reklamą w kampanii (LKK) (wcześniej realGrossImpression):liczba kontaktów z reklamą podczas całej kampanii reklamowej, uwzględniająca liczbę emisji i liczbę pism planowanych w kampanii. Liczona wg wzoru liczba kontaktów z reklamą w piśmie x liczba emisji reklamy x liczba czytelników.

Wskaźniki w mediaplanie

CPM (Koszt 1000 kontaktów z reklamą): całkowity koszt netto kampanii reklamowej COI podzielony przez liczbę kontaktów z reklamą w kampanii wyrażoną w tysiącach, CPM=COI/(liczba kontaktów z reklamą w kampanii w tysiącach)

CPP (Cost Per Point)  całkowity koszt netto kampanii reklamowej COI  podzielony przez sumę OTS (k)

CPT (Cost Per Thousand) całkowity koszt netto kampanii reklamowej COI podzielony przez estymowaną liczbę respondentów (w tysiącach), którzy mieli kontakt z reklamą; CPT = COI / (estymacja OTS 1+ w tysiącach osób)

COI (cost of inserts) – całkowity koszt netto kampanii reklamowej. Jeżeli podany jest dla jednego pisma przedstawia cenę wszystkich wejść tego pisma, dla wielu pism ich sumę

OTS (ang. opportunity to see) – k – liczba kontaktów z kampanią:

 • OTS (k+) np. 1+, 2+, 3+ zasięg kampanii reklamowej jest to odsetek lub liczba osób w grupie celowej, które będą miały określoną liczbę kontaktów z kampanią (co najmniej 1, 2, 3,…). OTS(k+) jest sumą OTS(k = 1) + OTS(k=2) + … + OTS(k = n)
 • OTS (k): w prasie liczone jest jako prawdopodobieństwo uzyskania przez respondenta k kontaktów z kampanią, obliczane w oparciu o schemat Bernoulliego przyjmując jako maksymalną liczbę możliwych kontaktów (tj. liczba prób w schemacie Bernoulliego) iloczyn liczby emisji reklamy (n) i liczby powrotów (LP), zaś jako prawdopodobieństwo zajścia danego kontaktu (prawdopodobieństwo sukcesu w schemacie Bernoulliego) – iloczyn części czytanego wydania (CCW), czytelnictwa przeciętnego wydania (CPW) i zauważalności reklamy (ZR)


n – liczba kontaktów czytelnika z pismem (LP*liczba emisji reklamy); p – prawdopodobieństwo k kontaktów z kampanią:  (CCW*CPW*ZR)

 • Suma OTS (k) – intensywność kampanii reklamowej będąca sumą iloczynów zasięgu i częstotliwości kontaktów z kampanią. Suma OTS (k) = 1*OTS1 + 2*OTS2 + 3*OTS3+…itd.

Estymacja TG na populację – liczba osób  w grupie celowej, które miały co najmniej jeden kontakt z reklamą (liczona na podstawie OTS 1+)

Koszty dotarcia wyliczane są w poszczególnych wzorach w media planie na podstawie Czytelnictwa Przeciętnego Wydania (CPW) modelowanego sprzedażą egzemplarzową w celu ograniczenia przypadkowych miesięcznych wahań w czytelnictwie, wynikających ze specyfiki badań sondażowych. Dodatkowo w modelowaniu matematycznym skorygowano wartości odstające w poszczególnych segmentach pism dla zachowania porównywalności kosztowej pomiędzy tytułami.

* P300 to najbardziej podstawowa komponenta sygnału EEG, występująca 300 ms po bodźcu, która świadczy o uwadze i przetwarzaniu emocjonalnym danego bodźca [zobacz źródło 1, 4]. P300 świadczy bezpośrednio o zaangażowaniu uwagi [2] i o zapamiętywaniu informacji [3]. Zdefiniowano punkty fiksacji wzroku do kontaktu z reklamą na podstawie:
 • Datta, A., Cusack, R., Hawkins, K., Heutink, J., Rorden, Ch., Robertson, I. H., Manly, T. (2008). The P300 as a Marker of Waning Attention and Error Prospensity. Computational Intelligence and Neuroscience, 93968.
 • Polich, J. (2003). “Overview of P3a and P3b”. In J. Polich (ed.). Detection of Change: Event-Related Potential and fMRI Findings. Boston: Kluwer Academic Press. pp. 83–98.
 • Borys, M., Plechawska-Wójcik, M. (2017). Eye-tracking metrics in perception and visual attention research. European Journal of Medical Technologies, 3(16), 11-23.
 • Foynaryova Key, A. P., Dove, G. O., Maguire, M. J. (2005). Linking Brainwaves to the Brain: An ERP Primer. Developmental Neuropsychology, 27(2), 183-215.