METODOLOGIA audytu dla wydawców

metodologia audytu

Audyt dla Wydawców, ze względu na swój charakter, jest obostrzony ścisłymi zasadami oraz procedurami. Osoby zainteresowane udziałem w audytowaniu pisma lub korzystające z ich wyników zachęcamy do bliższego zapoznania się z poniższą metodologią.
SPIS TREŚCI

Zasady audytu

Nowy Wydawca przystępujący do audytu podlega jednorazowo Kontroli Wstępnej. Wydawca zgłoszonego tytułu prasowego poddaje Kontroli Zwyczajnej składane co miesiąc deklaracje o wysokości rozpowszechniania. Kontrola Zwyczajna odbywa się co najmniej raz na 3 lata, w przypadku magazynów branżowych raz w roku. W uzasadnionych przypadkach może zostać zlecona Kontrola Nadzwyczajna.

PBC zawiera z Audytorem umowę na przeprowadzenie kontroli i kieruje go do Wydawcy. Wydawca przygotowuje dokumentację uprawniającą do kwalifikacji do zadeklarowanej formy rozpowszechniania zgodnie z „Wytycznymi do kontroli” na rok objęty kontrolą.

Po zakończeniu kontroli Audytor sporządza protokół kontroli i po podpisaniu przez Wydawcę dostarcza go do PBC.  Wyniki kontroli zatwierdza Zarząd PBC i kieruje je do publikacji.

Kontrola wstępna

Każdy tytuł zgłoszony przez nowego Wydawcę podlega jednorazowo Kontroli Wstępnej. Wydawca musi pokryć jej koszty zgodnie z cennikiem. Kontrola ta ma na celu sprawdzenie rzetelności pierwszych złożonych deklaracji. Kontrolę przeprowadza wskazany Audytor, na podstawie umowy pomiędzy PBC a Audytorem. Dla dzienników, tygodników, dwutygodników i miesięczników kontrola obejmuje trzy pierwsze złożone deklaracje pod warunkiem, że do przeprowadzenia Kontroli Zwyczajnej pozostaną co najmniej dwie deklaracje w danym roku lub cztery pierwsze złożone deklaracje pod warunkiem, że będą to wszystkie deklaracje w danym roku, a dla tytułów rzadkich obejmuje pierwszą złożoną deklarację. Skorygowane w wyniku kontroli wstępnej dane podlegają publikacji niezwłocznie po przyjęciu protokołu kontroli i złożeniu przez Wydawcę autokorekty. Termin na złożenie takiej autokorekty nie może upłynąć później niż w dniu złożenia kolejnej deklaracji. Jeżeli Kontrola Wstępna objęła wszystkie deklaracje złożone przez Wydawcę za rok kalendarzowy, nie podlega on Kontroli Zwyczajnej.

Kontrola zwyczajna

 Kontroli Zwyczajnej, sprawdzającej rzetelność deklaracji, poddawane są co najmniej raz na 3 lata wszystkie kontrolowane tytuły prasowe, z wyłączeniem magazynów branżowych, które poddawane  są Kontroli Zwyczajnej raz w roku. Wydawca zobowiązany jest pokryć jej koszty zgodnie z cennikiem. Kontrola obejmuje rok kalendarzowy poprzedzający wyznaczony termin kontroli. Kontrole Zwyczajne powinny zakończyć się do 30 czerwca.

Wydawca jest zobowiązany do posiadania dokumentacji  (w tym archiwizacji egzemplarzy okazowych wydań drukowanych i e-wydań oraz subskrypcji cyfrowych) umożliwiającej weryfikację rzetelności deklaracji.

Audytor przeprowadzający kontrolę sprawdza prawidłowość zadeklarowanych danych  przez kontrolę nakładu, rozpowszechniania i struktury geograficznej, obejmującą co najmniej dwa miesiące kontrolowanego okresu. Zobacz wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli:

Audytor przeprowadza kontrolę zwyczajną dwóch innych, dowolnie wybranych miesięcy, jeżeli Kontrola Zwyczajna wykaże rozbieżności w pierwszych dwóch kontrolowanych miesiącach przewyższające:

  • 1% danych wykazanych w którejkolwiek z rubryk deklaracji dotyczących nakładu, zwrotów wydań drukowanych, sprzedaży subskrypcji cyfrowych i dystrybucji promocyjnej subskrypcji cyfrowych lub wskaźników wchodzących w skład sprzedaży wydania drukowanego i sprzedaży e-wydania, oraz 20 egzemplarzy/subskrypcji; lub
  • 5% danych wykazanych w którejkolwiek z rubryk deklaracji dotyczących dystrybucji promocyjnej wydania drukowanego, dystrybucji promocyjnej e-wydania, rozpowszechniania bezpłatnego e-wydania lub wskaźników wchodzących w skład rozpowszechniania bezpłatnego wydania drukowanego, oraz 20 egzemplarzy; lub
  • 5% danych wykazanych w którejkolwiek z rubryk deklaracji dotyczących struktury geograficznej oraz 20 egzemplarzy.

Jeśli w toku Kontroli Zwyczajnej w którymkolwiek z kontrolowanych miesięcy, stwierdzone zostaną rozbieżności, Audytor przeprowadza Kontrolę Zwyczajną pozostałych miesięcy okresu objętego kontrolą. Po zasięgnięciu opinii Audytora, PBC ma prawo odstąpienia od Kontroli Zwyczajnej kolejnych miesięcy, w takim przypadku Audytor dokonuje odpowiedniej korekty w wynikach kontroli w całym kontrolowanym okresie.

Kontrola nadzwyczajna

Gdy PBC otrzyma wiarygodne informacje podważające rzetelność Kontroli Zwyczajnej lub deklaracji Wydawcy, może zarządzić Kontrolę Nadzwyczajną w zakresie, który uzna za niezbędny. Kontrola Nadzwyczajna może być także przeprowadzona na wniosek Wydawcy. Kontrolę Nadzwyczajną wykonują Audytorzy wyłonieni na zasadach konkursowych. Wydawca nie może sprzeciwić się dokonaniu kontroli.

Audytorzy

Lista audytorów upoważnionych do przeprowadzania kontroli (STAN NA 26 marca 2024 roku):

Polinvest – Audit Sp. z o.o.

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel. (12) 357-55-17/16
e-mail: biuro@polinvest-audit.pl
www.polinvest-audit.pl
kontakt: Klaudia Styrcz (sekretariat) tel. 694-483-425

Rewident Sp. z o.o.

31-106 Kraków, Plac Juliusza Kossaka nr 5 lok. 25
tel. 606-222-847
e-mail: egazdzicka@rewident-audyt.pl
www.rewident-audyt.pl
kontakt: Elżbieta Gaździcka (Prezes Zarządu) tel. 606-222-847

wytyczne do audytu

Ogólne Warunki Umowy
Wytyczne do kontroli za 2022 rok

cennik audytu

1. Wydawca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz PBC płatności z tytułu przeprowadzanego Audytu („Opłata za Audyt”).

2. Opłata za Audyt będzie składać się z:

a) Kwoty Bazowej, płatnej przed rozpoczęciem Audytu, w terminie 7 dni od otrzymania faktury od PBC, stanowiącej sumę opłat obliczonych dla Kontrolowanego Tytułu Prasowego w oparciu o założenia zawarte w poniższej tabeli:

Koszt audytu netto w PLN (należy doliczyć VAT)
Częstotliwość/ obszar dystrybucji Tytuł Ogólnopolski Tytuł Regionalny Tytuł Lokalny
Dziennik 2625 1575 1050
Tygodnik 1575 1181 788
Dwutygodnik 1313 1050 656
Miesięcznik i Tytuł Rzadki 788 656 656

b) Kwoty Dodatkowej, płatnej po zakończeniu Audytu, w terminie 7 dni od otrzymania faktury od PBC, obliczonej w oparciu o Kwotę Bazową, i stanowiącej sumę kwoty następujących modyfikatorów:

+ 20% za Kontrolę E-wydania;

+ 5% za weryfikację ostatecznych odbiorców innej płatnej dystrybucji e-wydań, zgodnie z Procedurą z załącznika nr 4 do Wytycznych do kontroli za 2021 rok;

+ 20% za Kontrolę Dostępów Cyfrowych;

+ 25% za Kontrolę Kontrolowanego Tytułu Prasowego w przypadku wystąpienia Mutacji Cenowych lub Wydawniczych;

+ 20% za I etap weryfikacji ostatecznych odbiorców prasy bezpłatnej, rozpowszechniania bezpłatnego prasy płatnej branżowej oraz rozpowszechniania bezpłatnego prasy płatnej, w przypadku, o którym mowa w pkt 2.7.6 Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. z późniejszymi zmianami („Regulamin ZKDP”);

+ 10% za każdą z dwóch procedur (weryfikacja bazy pod kątem dublowania się rekordów lub ich części, kontrola poprawności adresów) II-ego etapu weryfikacji ostatecznych odbiorców prasy bezpłatnej, rozpowszechniania bezpłatnego prasy płatnej branżowej oraz rozpowszechniania bezpłatnego prasy płatnej, w przypadku, o którym mowa w pkt 2.7.6 Regulaminu ZKDP;

+ 50% za Kontrolę szczegółową kolejnych dwóch miesięcy oraz

+ 10% za każdy dodatkowo skontrolowany miesiąc, w przypadku konieczności kontrolowania pozostałego okresu (zgodnie z pkt 5.11 Regulaminu ZKDP);

+ 10% za każdy dodatkowo skontrolowany (zgodnie z pkt 5.9 lub 5.20 Regulaminu ZKDP) miesiąc;

+ 50% za Kontrolę uzupełniających deklaracji Pism Płatnych (zgodnie z pkt 2.7.6 Regulaminu ZKDP);

+ 20% za Kontrolę Pism Branżowych Płatnych;

+ 40% za Kontrolę Zwyczajną po 30 czerwca danego roku kalendarzowego;

+ 10% w przypadku odstąpienia od Kontroli kolejnych miesięcy (zgodnie z pkt 5.12 Regulaminu ZKDP) i konieczności poprawienia danych, ze względu na wystąpienie błędu systemowego w niekontrolowanym szczegółowo okresie (dotyczy pism ukazujących się częściej niż raz w miesiącu);

+ 100% za Kontrolę Nadzwyczajną.

3. Oplata za Audyt dotyczy Kontrolowanych Tytułów Prasowych, które zgodnie z pkt 5.7 Regulaminu ZKDP w danym roku kalendarzowym podlegają Kontroli Zwyczajnej lub/i innym typom Kontroli zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ZKDP.

4. W przypadku Kontroli Wstępnej, o której mowa w art. 4.6 Regulaminu, dla Dzienników, Tygodników/Dwutygodników oraz Miesięczników Opłata za Audyt wyliczana jest według powyższego schematu; jeśli Kontrola Wstępna obejmuje cztery Deklaracje (zgodnie z art. 4.6.2.1.2 Regulaminu) koszty podwyższane są o 20%. W przypadku Tytułów Rzadkich koszty wyliczone według powyższego schematu obniżane są o połowę, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 4.7.5 Regulaminu.

5. PBC jest uprawnione do naliczenia odsetek ustawowych od nie uiszczonych przez Wydawcę w terminie wymagalnych Opłaty za Audyt.

wyniki audytu

Poniżej prezentujemy wyniki audytu tytułów prasowych. Prace audytorskie realizowane są nieprzerwanie od 1994 roku. Do 2019 roku za prawidłowy przebieg audytu dla Wydawców odpowiedzialny był Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, natomiast od 2020 roku funkcję tę przejęła spółka Polskie Badania Czytelnictwa.

Od 1994 roku Związek Kontroli Dystrybucji Prasy – organizacja non-profit zrzeszająca przedstawicieli wydawców, agencji reklamowych, ogłoszeniodawców oraz innych firm działających na rynku prasowym, zajmowała się dostarczaniem obiektywnych i starannie zweryfikowanych informacji o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów prasowych. Od 2020 roku zadania i kompetencje Związku zostały przekazane spółce Polskie Badania Czytelnictwa, w tym gromadzenie i udostępnianie deklaracji o wysokości rozpowszechniania tytułów prasowych oraz organizacja audytu.

Audyt ma na celu weryfikację comiesięcznych deklaracji składanych przez wydawców i opiera się głównie na dokumentacji finansowej. Wybrane informacje ogłaszane są publicznie w oficjalnym komunikacie.

Szczegółowe wyniki dorocznego audytu tytułów prasowych dostępne są w oprogramowaniu Teleskop. Zachęcamy osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi prac audytorskich i ich efektów do zapoznania się z programem oraz metodologią i wskaźnikami, których używamy do zbierania informacji o rozpowszechnianiu prasy w Polsce.

Ze względu na to, że audyt dla Wydawców ma na celu przede wszystkim zwiększanie rzetelności i zaufania do wydawcy objętego audytem, dokładamy wszelkich starań, aby realizowane prace były przeprowadzanie z najwyższą dokładnością i profesjonalizmem. Audyty realizowane są co najmniej raz na 3 lata (wyjątek stanowią Magazyny Branżowe audytowane raz do roku), a Wydawca, który decyduje się poddać kontroli, przechodzi wstępny audyt zgłoszonych tytułów prasowych. Kontrolą prawdziwości podawanych przez Wydawców informacji zajmują się powołani specjalnie w tym celu Audytorzy, posiadający odpowiednie uprawnienia do pełnienia tej funkcji. Wydawca zobligowany jest do udostępnienia dokumentacji potwierdzającej deklarowany nakład oraz zakres i rodzaj rozpowszechniania pisma wraz z podaniem struktury geograficznej.

Dzięki temu procesowi możemy co roku publikować rzetelne dane na temat sytuacji prasy w Polsce oraz regularnie uzupełniać dane z deklaracji Wydawców. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, jak i innymi wynikami naszych prac analityczno-badawczych związanych z prasą i reklamą prasową.