RODO

Przetwarzanie danych W CELU komunikacji

Administratorem danych osobowych jest spółka Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113583, adres e-mail: biuro@pbc.pl („Administrator” lub „PBC”).

Dane będą zbierane w celu i przez czas niezbędny do komunikacji, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub inną drogą elektroniczną. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Panią/Panem. Mogą być też przetwarzane w celu realizacji umowy, jeśli to było przedmiotem zapytania.

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu dochodzenia należnych roszczeń i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu oraz archiwizacji korespondencji elektronicznej wychodzącej i przychodzącej na wypadek konieczności wykazania jej przebiegu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby np. móc skontaktować się w celu obsługi zapytania czy zrealizowania umowy.

Osoba która przekazuje dane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres Administratora albo na adres poczty elektronicznej biuro@pbc.pl. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, tj. podmiotom przetwarzającym, które stale współpracują z Administratorem, tj. m.in. podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne czy księgowe, podwykonawcom obsługującym korespondencję, dostawcy serwera.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

PBC PLANNER

Administratorem danych osobowych jest spółka Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113583, adres e-mail: biuro@pbc.pl („Administrator” lub „PBC”).

Przetwarzane dane osobowe obejmują adres e-mail, imię, nazwisko i nazwę firmy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda na przetwarzanie tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzane danych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych, jednak niepodanie danych skutkować będzie niemożnością korzystania z oprogramowania PBC Planner.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia dostępu do oprogramowania PBC Planner udostępnianego przez PBC na podstawie odrębnej umowy licencyjnej zawartej z podmiotem będącym pracodawcą osoby której dane dotyczą. Bez uprzedniej zgody Administrator nie przekazuje danych osobowych żadnym podmiotom trzecim.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy licencyjnej o której mowa powyżej, lub do chwili w której PBC zostanie powiadomione o zawieszeniu dostępu do PBC Plannera przez pracodawcę osoby której dane dotyczą. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Osoba która przekazuje dane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres Administratora albo na adres poczty elektronicznej biuro@pbc.pl. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z oprogramowania PBC Planner.

 NEWSLETTER PBC

Administratorem danych osobowych jest spółka Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113583, adres e-mail: biuro@pbc.pl.

Przetwarzane dane osobowe obejmują imię oraz adres e-mail subskrybenta newslettera.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda na przetwarzanie tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzane danych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych, jednak niepodanie danych skutkować będzie niemożnością otrzymywania newslettera.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki newslettera wydawanego przez Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o. („Administrator”) zawierającego informacje handlowe i marketingowe Administratora. Bez uprzedniej zgody Administrator nie przekazuje danych osobowych żadnym podmiotom trzecim.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w którym wydawany jest newsletter, lub do chwili przekazania Administratorowi informacji o rezygnacji z newslettera. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Osoba która przekazuje dane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres Administratora albo na adres poczty elektronicznej biuro@pbc.pl. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody skutkować będzie brakiem możliwości otrzymywania newslettera.