×

Wskaźniki

Co najmniej raz czy regularnie. Ile i które wydania, w jakim czasie – te wskaźniki pozwalają wyliczyć udaną strategię reklamową i wydawniczą.

Wskaźniki czytelnictwa tytułów prasowych

Wskaźniki czytelnictwa różnią się w zależności od periodyczności tytułu dla którego są obliczane.

CPW – czytelnictwo przeciętnego wydania (spośród ostatnich czterech).

Wskaźnik będący odpowiednikiem podstawowego miernika zasięgu tytułu, znanego powszechnie w literaturze jako AIR (Average Issue Readership).

CCS – czytelnictwo cyklu sezonowego, jako odsetek respondentów, którzy zetknęli się z tytułem (czytali go bądź przeglądali) co najmniej raz w okresie cyklu sezonowego tytułu. Wskaźnik szerokiego zasięgu tytułu wskazujący, jaki procent w populacji stanowią osoby, które zetknęły się z tym tytułem choćby raz w okresie cyklu sezonowego.

Cykl sezonowy wynosi odpowiednio: dla dziennika – 1 tydzień, dla tygodnika – 4 tygodnie, dla dwutygodnika – 3 miesiące, dla miesięcznika i dwumiesięcznika – 6 miesięcy, dla kwartalnika – 12 miesięcy, dla dodatku tygodniowego – 4 tygodnie.

CDT – czytelnictwo wydania z dnia tygodnia, jako odsetki osób odpowiadających twierdząco: przykładowo: „Czy czytał(a) Pan(i) wydanie pisma z ostatniego poniedziałku?” i odpowiednio dla pozostałych dni ukazywania się dziennika w ciągu cyklu sezonowego).

COP – czytelnictwo okresu periodyczności, jako odsetek respondentów, którzy zetknęli się z tytułem w ostatnim okresie jego periodyczność

LCW – liczba czytanych wydań w cyklu sezonowym (dla dzienników, tygodników i dodatków).

LCW4 – liczba czytanych wydań (spośród czterech) – Wskaźnik odnosi się do „czterech ostatnich wydań” dla każdej z periodyczności magazynów.

SCPW – statystyczne czytelnictwo przeciętnego wydania.  Zmienna wyznaczająca w sposób zero-jedynkowy grupę respondentów o strukturze charakterystycznej dla czytelników hipotetycznego „przeciętnego wydania” magazynu.

ŚLCW – średnia liczba czytanych wydań (w cyklu sezonowym).. Wskaźnik będący wartością średnią wskaźnika LCW, liczoną w całej zbiorowości badanej lub grupie osób czytających co najmniej jedno wydanie w cyklu sezonowym.

Wskaźniki mediaplanerskie

W zakresie wskaźników mediaplanerskich PBC stosuje  powszechnie dostępne wzorce należące do kanonu wiedzy badań społecznych i rynkowych. Z zastrzeżeniem, że wskaźniki czytelnictwa (CDTP, CPW i CDT), będące podstawą do uzyskania wartości wskaźników mediaplanerskich, są opracowane przez PBC.

AIR – (Average Issue Readership) wskaźnik będący podstawowym miernikiem zasięgu tytułu w media-planie. Dla magazynów i dodatków odpowiada czytelnictwu przeciętnego wydania pisma, czyli wskaźnikowi CPW, dla dzienników jest średnią ze wskaźników CDT. Jeżeli podany jest dla jednego pisma, określa średnią liczbę respondentów, którzy czytają jedno wydanie tego pisma. Jeżeli podany jest dla grupy pism przedstawia średni zasięg jednego wydania w grupie pism.

OTS1+, 2+, … 5+ (Opportunity To See) –  zasięg kampanii reklamowej. Oznacza procent respondentów, którzy zobaczą co najmniej jeden raz, co najmniej dwa razy, … co najmniej pięć razy kampanię reklamową. Dla dzienników, wskaźnik obliczany jest na podstawie wskaźnika CDTP. Dla pozostałych periodyczności na podstawie liczby czytanych wydań z ostatnich czterech (wskaźnik CPW). W przypadku jednego tytułu OTS(k) jest równy Pn(k). W przypadku dwóch tytułów i więcej OTS(k) jest dla jednego respondenta równy sumie wszystkich kombinacji iloczynów prawdopodobieństw kontaktów z danym Tytułem, dających w sumie k kontaktów dla grupy Tytułów, przy uwzględnieniu dla każdego tytułu jego liczby wejść.

GRP – (Gross Rating Point) jest sumą ratingów. Wyraża się iloczynem liczby wejść, tj. emisji reklamy w media-planie (NOI – Number Of Inserts) i wskaźnika CDTP dla dzienników bądź CPW dla pozostałych periodyczności.

NOI – (Number of Inserts) liczba wejść. Jeżeli podany jest dla jednego pisma, przedstawia liczbę wejść dla tego pisma. Jeżeli podany jest dla grupy pism lub całego media-planu, przedstawia całkowitą liczbę wejść w grupie pism / media-planie.

COI – (Cost Of Inserts) całkowity koszt kampanii reklamowej. Jeżeli podany jest dla jednego pisma, przedstawia cenę wszystkich wejść dla tego pisma. Jeżeli podany jest dla grupy pism lub całego media-planu, przedstawia całkowitą cenę wejść w grupie pism / media-planie.

CPP – (Cost Per Point) całkowity koszt kampanii reklamowej podzielony przez wartość wskaźnika GRP: CPP = COI / GRP.

CPT – (Cost Per Thousand) całkowity koszt kampanii reklamowej podzielony przez estymowaną liczbę respondentów (w tysiącach), do których ona dotrze. Liczony w następujący sposób: CPT = COI / (estymacja OTS 1+ w tysiącach osób)

Freq – (Frequency) iloraz wskaźnika GRP i wskaźnika OTS1+. Oznacza średnią liczbę kontaktów respondenta z reklamą i obliczany jest dla respondentów, którzy czytali co najmniej jedno wydanie pisma co najmniej jednego pisma użytego w media-planie.