Zasady publikacji Wyników PBC

Podawanie źródła prezentowanych wyników.

Opracowania przygotowane na podstawie danych z badań PBC powinny zawierać wszystkie elementy niezbędne do jednoznacznej interpretacji danych.

 

czytaj dalej...

W szczególności:

a)  nazwę PBC jako właściciela (Polskie Badanie Czytelnictwa),

b)  nazwę badania (PBC),

c)  termin zbierania danych [okres analizowany],

d)  nazwę wykorzystanego wskaźnika czytelnictwa,

e)  liczebność grupy celowej, oznaczanej literą n= ,

f)  nazwę firmy realizującej badanie (realizacja: Millward Brown),

g)  nazwę autora opracowania o treści: "opracowanie [nazwa firmy],

h)  wyczerpujący opis - zdefiniowany poprzez pojęcia i kategorie zmiennych używanych w badaniu
     PBC - badanej populacji, tj. zbiorowości z której została wyłoniona próba, zwłaszcza, gdy pojęcia
     używane w interpretacjach wyników odbiegają od nazw zmiennych używanych w badaniu.

 

W przypadku udostępniania Wyników PBC poprzez łączenie z innymi danymi w taki sposób, że Wyniki PBC będą jedynie składową nowych wyników, użytkownik powinien oznaczać Wyniki PBC w sposób następujący:

„rezultaty [nazwa] zostały opracowane przez [nazwa podmiotu opracowującego], na podstawie między innymi Polskich Badań Czytelnictwa, okres analizowany, wskaźnik, grupa celowa, n=[wielkość analizowanej grupy], realizowanych przez Millward Brown".

 

Natomiast w przypadku udostępniania wyników PBC/TGI użytkownik powinien oznaczać źródło wyników PBC/TGI  w sposób następujący:

„Polskie Badania Czytelnictwa / TGI”; [okres analizowany]; wskaźnik; Grupa celowa; n=[wielkość analizowanej grupy]; realizacja Millward Brown; nazwa podmiotu opracowującego Wyniki PBC/TGI.

Wielkość analizowanych grup celowych.

Badanie PBC, jak każde sondażowe badanie społeczne charakteryzuje się występowaniem naturalnego marginesu błędu, związanego z liczebnością zbadanej próby. Dlatego też warto zwrócić uwagę, że przy interpretacji danych pozyskiwanych w wyniku raportów PBC istotna jest próba.

 

czytaj dalej...

Im większa próba, tym uzyskujemy dokładniejsze wyniki.


PBC zaleca wykonywanie analiz na grupach celowych nie mniejszych niż 100 osób. Wyniki uzyskane z mniejszych prób zawierają zbyt wielki błąd, uniemożliwiający sensowne wnioskowanie na całą populację.

Uwaga: liczba 100 respondentów może nie być wystarczająca, jeśli tabela zawiera dużą liczbę pól na przecięciu wierszy i kolumn analizowanych kategorii.

Najlepszym sposobem na zwiększenie dokładności analizy jest zwiększenie liczebności próby celowej poprzez:
    a) rozszerzenie badanego okresu (połączenie w analizie większej liczby fal badania)
    b) założenie mniej rygorystycznych warunków grupy celowej.

Zachowanie reguł wnioskowania statystycznego.

Przypominamy użytkownikom, że zgodnie z zaleceniami PBC nie należy posługiwać się wynikami tego badania bez zachowania reguł wnioskowania statystycznego.

czytaj dalej...

 

Szczególnie rażącym błędem jest interpretowanie różnicy między dwoma wskaźnikami czytelnictwa jako zmiana tegoż czytelnictwa, mimo że różnica ta mieści się w granicach błędu na poziomie ufności 95%.

PBC zaleca sprawdzanie przedziałów ufności, tj. przedziału w jakim może znajdować się każdy uzyskany wynik w populacji w stosunku do wyniku uzyskanego w próbie. Przedziały ufności wylicza dostarczane oprogramowanie Soft Report Explorer.

Prezentacje graficzne.

Prezentacje graficzne danych pochodzących z badania powinny uwzględniać określone zasady.

 

czytaj dalej...

 

W szczególności:

a) prezentacje graficzne powinny być wykresami, przez co rozumie się proporcjonalne do danych pochodzących z badania skalowanie ich wysokości/powierzchni,
b) jeśli wykresy nie są skalowane od wartości 0 (zero), muszą zawierać opis liczbowy lub procentowy
zastosowanej skali oraz wartość zmiennej, którą wykres obrazuje,
c) przy prezentacji wielu wykresów w bezpośrednim sąsiedztwie, należy zadbać aby poszczególne skale były jednoznacznie przypisane i właściwie opisane dla poszczególnych wykresów.

Zasady prezentacji tytułów, grup pism i pakietów.

Przy prezentacji wyników pochodzących z badania PBC należy uwzględnic następujące zasady:

czytaj dalej...

 

1. Nazwy Tytułów Prasowych w prezentacjach własnych użytkowników powinny być tożsame z nazwami używanymi przez PBC w prezentacji Tytułów Prasowych, bądź z nazwami pism prezentowanymi przez ZKDP (o ile Tytuł Prasowy objęty jest jednocześnie kontrolą nakładu i dystrybucji prasy prowadzoną przez ZKDP). W szczególności niedopuszczalne jest stosowanie nazw mutacji regionalnych pism, jako nazwy pisma na danym obszarze.

2.

I.   Użytkownicy mogą tworzyć Grupy Pism o ile nie zostały zgłoszone takie Pakiety;

II. Nazwa powinna być jednoznacznie opisana i prezentowana jako Grupa Pism lub w jakikolwiek inny sposób oznaczona jako dane zbiorcze. W opisie musi być zawarta informacja o Tytułach Prasowych i ich wydawcach, wchodzących w skład Grupy Pism;

III. Nazwa nie może być myląca;

IV. Nazwa Grupy Pism może:

a. składać się z nazw wszystkich Tytułów Prasowych wchodzących w jej skład lub

b. zawierać nazwę własną lub nazwę pospolitą lub 

c. zawierać nazwę Tytułu lub człon nazwy Tytułu Prasowego wchodzącego w skład Grupy Pism, jeżeli wszystkie Tytuły w Grupie Pism zawierają tę nazwę lub człon nazwy.

IV. Nazwa Grupy Pism NIE może zawierać nazwy i/lub członu nazwy któregokolwiek z Tytułów wchodzących w skład Grupy Pism i nie może być nazwą jednego z Tytułów wchodzących w skład Grupy Pism, z wyłączeniem sytuacji opisanej w punkcie IVc.

3. Niedopuszczalne jest prezentowanie Grupy Pism stworzonej z Tytułów Prasowych, które  zostały uznane za odrębne Tytuły, w celu interpretowania tak stworzonej Grupy Pism jako jednego, zachowującego ciągłość danych Tytułu Prasowego.

4. W prezentacji Pakietu użytkownik powinien zamieścić pełną nazwę Pakietu zgodną z nazwą zamieszczona w przeglądarce, informacje o Tytułach/zasięgach terytorialnych/Dodatkach wchodzących w jego skład oraz sposobie jego pakietowania.

5. W zewnętrznych prezentacjach wyników Pakietów dopuszcza się jedynie używanie następujących wskaźników i zmiennych czytelniczych dla poszczególnych typów Pakietów:

 

tl_files/zdjecia/aktualnosci/pakiety.jpg

Wskaźniki czytelnicze Pakietów są sumą logiczną wskazań (uwzględniającą współczytelnictwo) Tytułów Prasowych wchodzących w skład Pakietu.

6. W zewnętrznych prezentacjach wyników Grup Pism dopuszcza się jedynie używanie Wskaźników Czytelniczych określonych dla Pakietów 1A, 1B, 1C lub 2, w zależności od sposobu skonstruowania Grupy Pism.

 

Jakie wskaźniki czytelnictwa do jakich analiz?

W zależności od przeprowadzanej analizy należy posługiwać się następującymi wskaźnikami czytelnictwa:

czytaj dalej...

 

 Rodzaj analizy  Dopuszczalne wskaźniki
 Zasięg (w tym rankingi)
 CPW, CCS, CDT, SCPW (tylko dla grup tytułów!)
 Struktura  CCS, SCPW, CDT
 Współczytelnictwo  CCS, SCPW, CDT


 

Partnerzy

Partnerzy

-->