Wskaźniki PBC

CPW - Czytelnictwo Przeciętnego Wydania

Procent czytelników przeciętnego wydania.

 

czytaj dalej...

Magazyny i dodatki tygodniowe: Wskaźnik będący odpowiednikiem podstawowego miernika zasięgu tytułu, znanego na świecie jako AIR (Average Issue Readership). Rozkład odpowiedzi na pytanie o liczbę czytanych wydań (LCW4): Ile spośród ostatnich czterech  numerów pisma [tytuł] czytał(a) Pan(i) lub przeglądał(a)?
Wartość zmiennej LCW4 (będąca liczbą ze zbioru {0, 1, 2, 3, 4}) podzielona przez 4 określa odsetek czytanych przez respondenta numerów spośród ostatnich czterech numerów pisma. Wartość średnia tego ilorazu w danej grupie docelowej odpowiada czytelnictwu przeciętnego wydania pisma, czyli wskaźnikowi CPW w tej grupie.

Dzienniki i tytuły ukazujące się 2-4 razy w tygodniu: Podstawowy wskaźnik zasięgu dziennika (odpowiednik AIR), będący średnią ze wskaźników CDT.

 

Wskaźnik do analizy zasięgu tytułu.

CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowegotl_files/avatars/default80.png

Wskaźnik szerokiego zasięgu tytułu wskazujący jaki procent w populacji stanowią osoby, któe zetknęły się z tym tytułem choćby raz w okresie cyklu sezonowego.

 

tl_files/avatars/default80.pngczytaj dalej...

Cykl sezonowy wynosi odpowiednio: dla dziennika - 1 tydzień, dla tygodnika - 4 tygodnie, dla dwutygodnika - 3 miesiące, dla miesięcznika i dwumiesięcznika - 6 miesięcy, dla kwartalnika - 12 miesięcy, dla dodatku tygodniowego - 4 tygodnie.

 

Wskaźnik do analizy zasięgu (szerokiego) tytułu oraz struktury czytelników.

CDT - Czytelnictwo wydania z Dnia Tygodnia

Grupa głównych wskaźników zasięgu dziennika dla poszczególnych dni tygodnia, w których dziennik jest publikowany – podczas wywiadu stosuje się serię pytań rozstrzygnięcia dla poszczególnych dni

 

czytaj dalej...


Wskaźnik CDT dla poniedziałku jest równy częstości osób odpowiadających twierdząco na pytanie:
W przypadku dziennika: Czy czytał(a) Pan(i) wydanie pisma [tytuł] z ostatniego poniedziałku?
W przypadku  kilkudnika: Czy czytał(a) Pan(i) pismo [tytuł] w ostatni poniedziałek?
(Ponieważ często pisma takie są dystrybuowane także w inne dni, niż dzień datowania wydania – także przed tym dniem – bardziej można polegać na identyfikacji przez respondenta dnia czytania niż wydania czytanego numeru.)
I odpowiednio dla pozostałych dni ukazywania się dziennika lub kilkudnika w ciągu cyklu sezonowego.

COP - Czytelnictwo Okresu Periodyczności

Miernik szerokiego zasięgu tytułu wskazujący, jaki procent w populacji stanowią osoby, które zetknęły się z tym tytułem w ostatnim okresie jego periodyczności.

 

czytaj dalej...

 

Okres periodyczności wynosi odpowiednio: dla tygodnika –tydzień, dla dwutygodnika – 2 tygodnie, dla miesięcznika – miesiąc, dwumiesięcznika – 2 miesiące i dodatku tygodniowego - tydzień.

Występuje tylko dla magazynów i dodatków.

LCW (4) - Liczba Czytanych Wydań

Procent osób, które czytały jedno, dwa, trzy lub cztery wydania.

 

czytaj dalej....

 

Magazyny: Rozkład odpowiedzi (zmienna) na pytanie (LCW4):
Dla magazynów: Ile spośród ostatnich czterech  numerów pisma [tytuł] czytał(a) Pan(i) lub przeglądał(a)?

Dla dodatków: Jak często czytuje Pan(i) lub przegląda dodatek [tytuł] pisma [tytuł]? Ile jego wydań z ostatnich czterech czytał(a) Pan(i) lub przeglądał?

Dzienniki i tytuły ukazujące się 2-4 razy w tygodniu:  Zmienna o wartościach równych sumie wartości zmiennych CDT dla wszystkich dni wydania dziennika w cyklu sezonowym (LCW).

SCPW - Statystyczne Czytelnictwo Przeciętnego Wydania

Zmienna wykorzystywana do analizy struktury czytelników przeciętnego wydania wybranego tytułu.

 

czytaj dalej...

 

Magazyny i dodatki tygodniowe: Zmienna wyznaczająca grupę respondentów o strukturze charakterystycznej dla czytelników hipotetycznego "przeciętnego wydania" magazynu. Jest to zmienna zero-jedynkowa, przyjmująca wartość 1 z prawdopodobieństwem równym procentowi wydań danego magazynu czytanych przez respondenta.

Dzienniki i tytuły ukazujące się 2-4 razy w tygodniu: Zmienna określająca fakt czytania jednego, losowo wybranego wydania dziennika pochodzącego z okresu 7 dni przed dniem realizacji badania. Zmienna ta wyznacza grupę respondentów o strukturze charakterystycznej dla czytelników hipotetycznego "przeciętnego wydania” dziennika lub kilkudnika.

Uwaga: w przypadku dzienników charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem czytelnictwa wydań z różnych dni tygodnia, zaleca się ostrożność w stosowaniu SCPW i zastępowanie jej w analizach zmiennymi CDT.

SCPW to wskaźnik , który zastąpił  wskaźnik COW (Czytelnictwo Ostatniego Wydania).

 

Zmienna ta może być również wykorzystywana do analizy zasięgu grupy tytułów (dla grupy nie ma możliwości wykonania takiej analizy na wskaźniku CPW).

ŚLCW (4) - Średnia Liczba Czytanych Wydań

Średnia liczba czytanych wydań z ostatnich czterech.

 

czytaj dalej...

 

Miernik będący wartością średnią zmiennej LCW4, liczoną jednak nie w całej zbiorowości badanej, lecz grupie osób czytających co najmniej jedno z czterech ostatnich wydań (dla dzienników:conajmniej jedno z wydań z ostatniego tygodnia).

  

Partnerzy

Partnerzy

-->