×

Rynek prasowy

Wyniki Badania PBC za okres grudzień 2017 – maj 2018

Populacja: Polacy w wieku 15-75 lat

Wskaźnik CCS: czytelnictwo cyklu sezonowego, jako odsetek respondentów, którzy zetknęli się z tytułem (czytali go bądź przeglądali) co najmniej raz w okresie cyklu sezonowego tytułu. Wskaźnik szerokiego zasięgu tytułu wskazujący, jaki procent w populacji stanowią osoby, które zetknęły się z tym tytułem choćby raz w okresie cyklu sezonowego.

Przypominamy użytkownikom, że zgodnie z zaleceniami PBC nie należy posługiwać się wynikami tego badania bez zachowania reguł wnioskowania statystycznego. Szczególnie poważny błąd może zostać popełniony w przypadku, kiedy nieistotna statystycznie różnica między dwoma wskaźnikami czytelnictwa jest interpretowana jako różnica w poziomie czytelnictwa mimo, iż mieści się ona w granicach błędu na poziomie ufności 95%.

W przypadku udostępniania wyników PBC, prosimy opisywać je w następujący sposób:

„Polskie Badania Czytelnictwa”; (okres analizowany); wskaźnik; Grupa celowa; n=(wielkość analizowanej grupy); realizacja Kantar Polska S.A.; nazwa podmiotu opracowującego Wyniki PBC (przykład: Polskie Badania Czytelnictwa; grudzień 2017 – maj 2018; CCS; wszyscy; n=10000, realizacja Kantar Polska S.A., opracowanie …)