Rynek prasowy

Wyniki Badania PBC za okres listopad 2016 – kwiecień 2017

Populacja: Polacy w wieku 15-75 lat

Przypominamy użytkownikom, że zgodnie z zaleceniami PBC nie należy posługiwać się wynikami tego badania bez zachowania reguł wnioskowania statystycznego. Szczególnie poważny błąd może zostać popełniony w przypadku, kiedy nieistotna statystycznie różnica między dwoma wskaźnikami czytelnictwa jest interpretowana jako różnica w poziomie czytelnictwa mimo, iż mieści się ona w granicach błędu na poziomie ufności 95%.